Bel ons: +31 20 796 09 37
(ma. - vr. van 8.30 - 17 uur)
Language
Dutch
 • 100% neutraler Versand
 • Qualität direkt vom Hersteller
 • Overnight Service
Secure

geen article
Winkelwagen
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene voorwaarden & Klantinformatie

Inhoudsopgave

 • 1. Geldigheid
 • 2. Contractsluiting
 • 3. Herroepingsrecht
 • 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 • 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 • 6. Aansprakelijkheid voor gebreken
 • 7. Aansprakelijkheid
 • 8. Toepasbaar recht, Bevoegde Rechter

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Mydisplays GmbH (hierna "de verkoper") gelden voor alle contracten die een consument of ondernemer (hierna "de klant") met betrekking tot de door de verkoper in zijn online-shop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hiermee vervallen door de klant gestelde eigen voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een handelaar in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die een rechtshandeling verricht in het kader van zijn handels- of beroepsactiviteit.

2) Contractsluiting

2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.
2.2 De klant kan via het in de online-shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een aanbod doen. Daarbij doet de klant, nadat hij de uitgekozen goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het aanklikken van de button ter afronding van de bestelling een juridisch bindend aanbod voor de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De aanvraag kan echter pas worden verzonden als de klant door het hokje voor "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord" aan te vinken, deze contractuele voorwaarden aanvaardt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te doen toekomen, waarbij in het bijzonder de ontvangst van de orderbevestiging doorslaggevend is bij de klant, of
- door de klant de bestelde goederen te leveren, waarbij in het bijzonder de ontvangst van de goederen doorslaggevend is bij de klant, of
- door de klant na het ontvangen van diens bestelling te verzoeken om te betalen.

De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een verwijzing naar de algemene voorwaarden, die via de functie ?Afdrukken' kunnen worden gedownload en afgedrukt.
Als er meer van de voormelde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de voormelde alternatieven zich voordoet. Als de verkoper het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde termijn niet aanneemt, geldt dit als weigering van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod.
2.5 Bij het afgeven van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contractinhoud door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de contractinhoud de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) toegestuurd. Daarnaast wordt de contractinhoud op de website van de verkoper gearchiveerd en kan door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden geopend indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de online-shop van de verkoper heeft aangemaakt.
2.6 Voordat de klant zijn bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper verstuurt, kan de klant zijn ingevoerde gegevens met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens voor het versturen van de bindende bestelling in een bevestigingsvenster getoond, en kunnen deze ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.
2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is uitsluitend een Nederlandstalige versie beschikbaar.
2.8 De afwikkeling van de bestelling en het contact vinden normaliter per e-mail en automatische bestelafwikkeling plaats. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is om de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten te kunnen ontvangen. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele SPAM-filters de door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden verzonden berichten niet blokkeren.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping.
3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de instructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Voor zover uit de productbeschrijving van de verkoper niet anders blijkt, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen, inclusief de wettelijk verplichte omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.
4.2 Bij levering naar landen buiten de Europese Unie kunnen in sommige gevallen extra kosten ontstaan die niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen en die de klant moet dragen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals overschrijvingskosten, valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).
4.3 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de online-shop van de verkoper.
4.4 Wanneer als betaalwijze overschrijving vooraf overeengekomen wordt, is het totaalbedrag direct na contractsluiting te voldoen.
4.5 Bij keuze voor de betalingsmethode ?PayPal' verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Hiervoor wordt onder meer vereist dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt, wanneer niets anders overeengekomen is, plaats via verzending aan het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres bepalend.
5.2 Bij goederen die door een expediteur worden geleverd, worden de goederen geleverd tot aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveradres bevindt, voor zover uit de verzendinformatie van de online-shop van de verkoper niets anders blijkt en niets anders overeengekomen is.
5.3 Wanneer de goederen door de klant worden afgehaald, stelt de verkoper de klant er eerst per e-mail van op de hoogte dat de door hem bestelde goederen klaar zijn voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen op afspraak met de verkoper afhalen bij de vestiging van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten berekend.
5.4 Als de transportonderneming de verzonden goederen aan de verkoper terugstuurt omdat levering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen schuld draagt aan de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering tijdig heeft aangekondigd.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken

Vertonen de gekochte waren gebreken, dan gelden de wettelijke regelingen. Afwijkend daarvan geldt:

6.1 Voor ondernemers:
- leidt een onbelangrijk gebrek per definitie niet tot aanspraak op schadevergoeding,
- moet de klant aantonen dat het gekochte object door het gebrek voor het gebruiksdoel ondeugdelijk geworden is en dat het gebrek al voor de verkoop bestond.
- moet de klant bewijzen, dat hij bij de controle van het gekochte object criteria gebruikte zoals deze van hem verwacht mogen worden.
- moet de klant de verkoper binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek daarover informeren.

6.2 Voor consumenten bedraagt de verjaringsperiode voor aanspraak op schadevergoeding:
- bij nieuwe waren twee jaar na levering van de waren aan de klant.
- bij gebruikte waren één jaar na levering van de waren aan de klant, met inachtneming van de beperking onder punt 6.3.

6.3 Voor ondernemers en consumenten geldt dat voornoemde aansprakelijkheids- en verjaringsbeperkingen onder punt 6.1 en punt 6.2 geen uitwerking hebben op de aanspraak op schade- of onkostenvergoedingen, die de koper volgens de wettelijke voorschriften wegens gebreken naar de criteria onder punt 7 geldend kan maken.
6.4 Handelt de klant als consument, dan wordt hij verzocht de aanname van geleverde waren met duidelijke transportschade bij de transportdienst / dienstbode te weigeren en de verkoper hierover te informeren. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele uitwerking op zijn wettelijke of contractuele recht op schade- of onkostenvergoedingen.

7) Aansprakelijkheid

De verkoper is tegenover de klant voor alle juridische, contractuele en aanverwante aspecten als volgt aansprakelijk te stellen wat betreft schade- en onkostenvergoedingen:

7.1 De verkoper is op iedere rechtsbasis onbeperkt aansprakelijk:
- bij kwade opzet of grove nalatigheid,
- bij nalatige of opzettelijke beschadiging van lichaam, gezondheid of leven,
- volgens een garantiebelofte, in zoverre hiervoor niets anders geregeld is,
- indien een verplichting tot aansprakelijkheid bestaat, bijvoorbeeld volgens het productrecht.

7.2 Als de verkoper nalatig handelt bij een belangrijke contractuele verplichting, dan is de aansprakelijkheid tot de voor het contract typische, voorspelbare schade beperkt, in zoverre niet de onbeperkte aansprakelijkheid volgens punt 7.1 geldt. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen, die het contract de verkoper oplegt om het contractdoel te bereiken en waarvan de correcte uitvoering het contract überhaupt mogelijk maakt en op de uitvoering waarvan de klant normaliter kan vertrouwen.
7.3 In andere gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.
7.4 Voornoemde bepalingen betreffende de aansprakelijkheid gelden ook voor de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn medewerkers, partners en juridische vertegenwoordigers.

8) Toepasbaar recht, Bevoegde Rechter

8.1 Als de klant als consument in de zin van cijfer 1.2 optreedt, geldt voor alle juridische betrekkingen van de partijen het Nederlandse recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag betreffende de internationale aankoop van roerende goederen en is alleen de rechtbank van de woonplaats van de klant bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
8.2 Als de klant als ondernemer handelt in de zin van cijfer 1.2, geldt voor alle juridische betrekkingen van de partijen het Duitse recht onder uitsluiting van het VN-verdrag over de internationale aankoop van roerende goederen en is de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst